Producenci
Ogólne warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji

 Sprzęt używany, odnowiony (regenerowany)

 • COPY-GRAF Grzegorz Sroka i Wspólnicy Sp. J., zwana dalej "Gwarantem", udziela gwarancji, że dostarczony sprzęt używany, wolny jest od wad, poza wadami opisanymi przez Gwaranta na Karcie Towaru bądź informacjach dodatkowych dołączonych indywidualnie do oferowanego urządzenia.
 • Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Karcie Gwarancyjnej poprzez naprawę lub wymianę urządzenia. Roszczenia nie dotyczą wad i braków opisanych przez Gwaranta na Karcie Towaru i lub zawartych w informacjach dodatkowych dołączonych indywidualnie do oferowanego urządzenia.
 • O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant.
 • Gwarant zastrzega sobie prawo do oferowania opcji dokonania samodzielnej naprawy przez Klienta przy użyciu części dostarczonych przez Gwaranta po uprzednim uzgodnieniu sposobu usunięcia wady z Serwisem Gwaranta.
 • W zakresie zgodnym z obowiązującym prawem, urządzenia przedstawione do naprawy mogą być zastąpione przez używane bądź odnowione urządzenia tego samego typu.
 • W przypadku, jeżeli konsument nie wyrazi zgody na realizację usługi gwarancyjnej poprzez wymianę na urządzenie wolne od wad, używane bądź odnowione którego stan fizyczny nie będzie gorszy od stanu urządzenia będącego własnością konsumenta, Gwarant naprawi urządzenie a w przypadku niemożności naprawy dokona na rzecz konsumenta zwrotu kwoty odpowiadającej cenie zakupu tego urządzenia za zwrotem tego urządzenia.
 • Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • Gwarant dopuszcza możliwość stosowania odnowionych, używanych (regenerowanych) części do naprawy urządzeń.  Części zamienne nowe, bądź używane, regenerowane, wykorzystywane do naprawy będą funkcjonalnie równoważne do wydajności i niezawodności części stosowanych przez Producenta.
 • Za wadę urządzenia uważa się wadę tkwiącą w urządzeniu powodującą jego funkcjonowanie niezgodne ze specyfikacją producenta lub informacją zawartą w Karcie Towaru.
 • W zależności od indywidualnych warunków dotyczących urządzenia, a określonych w Karcie Towaru bądź informacjach dodatkowych, wady będą usuwane w siedzibie Gwaranta, miejscu eksploatacji urządzenia lub w wyznaczonych punktach serwisowych.
 • Serwis urządzeń oraz  przeglądy, będą realizowane przez Gwaranta lub  autoryzowanych partnerów serwisowych.
 • Termin gwarancji, jej zakres oraz miejsce świadczenia usług gwarancyjnych podane są w Karcie Towaru lub informacjach dodatkowych dołączonych indywidualnie do oferowanego urządzenia.
 • Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie lub okazanie urządzenia wraz z dowodem zakupu.
 • Termin gwarancji biegnie od dnia wydania towaru nabywcy.
 • Dowód zakupu jest jedynym dokumentem na podstawie którego Klient może dochodzić swych praw na terenie Polski z tytułu udzielonej gwarancji.
 • Informacje zawarte w gwarancji fabrycznej, instrukcji obsługi i innych dokumentach dołączonych do sprzedawanego urządzenia mają charakter uzupełniający. Niektóre dodatkowe informacje mogą być dostępne jedynie w formie elektronicznej.
 • Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia. Gwarant nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwy produkt.
 • Przed dostarczeniem urządzenia do Serwisu Gwaranta, Klient zobowiązany jest do skontaktowania się z Gwarantem  w celu weryfikacji przez kwalifikowany personel faktycznego sprzętowego uszkodzenia urządzenia. Serwisanci pomogą rozwiązać problem lub potwierdzą konieczność przekazania urządzenia do Serwisu Gwaranta.
 • Klient zobowiązany jest do współpracy z serwisantami, polegającej m.in. na instalacji oprogramowania, zastosowaniu procedur tymczasowych, korzystaniu ze zdalnego wsparcia technicznego i wykonywaniu innych zalecanych procedur diagnostycznych identyfikujących uszkodzenie urządzenia.
 • Przy zgłaszaniu wadliwego urządzenia drogą elektroniczną, Klient  powinien załączyć dokładny opis objawów wadliwego działania urządzenia z uwzględnieniem środowiska pracy i sposobu w jaki się ujawniają.
 • Klient  zobowiązany jest do dostarczenia informacji o jakichkolwiek zainstalowanych w urządzeniu dodatkowych akcesoriach lub pozostawionych w nim nośnikach przed wykonaniem usługi gwarancyjnej. W przypadku braku takiej informacji ryzyko przypadkowej utraty tych elementów ponosi Klient.
 • W przypadku świadczenia usług gwarancyjnych w punkcie serwisowym Gwaranta, Klient może dostarczyć i odebrać urządzenie z Serwisu za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Gwaranta i na koszt Gwaranta.
 • W przypadku gdy organizacja transportu urządzenia do punktu serwisowego Gwaranta została zorganizowana przez Klienta bez uzgodnienia z Gwarantem, koszty transportu ponosi Klient.
 • Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu do Serwisu w przypadku gdy firma kurierska została wybrana przez Klienta.
 • W przypadku świadczenia usług gwarancyjnych w miejscu eksploatacji Klient zgłasza uszkodzenie telefonicznie lub mailowo wraz z danymi osoby kontaktowej w celu umożliwienia uzyskania dalszych informacji dotyczących uszkodzenia.
 • Po telefonicznej weryfikacji zgłoszenia przez Serwisanta, Gwarant w umówionym terminie realizuje usługę gwarancyjną.
 • Gwarant dołoży wszelkich starań, aby usunięcie wady zostało wykonane w terminie do 14 dni od momentu otrzymania wadliwego urządzenia przez Serwis Gwaranta lub zgłoszenia w przypadku usług wykonywanych w miejscu eksploatacji.
 • Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenia powyższego terminu w uzasadnionych przypadkach, o czym poinformuje Klienta przed rozpoczęciem prac gwarancyjnych wskazując szacunkowy czas naprawy.
 • W przypadku gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją lub urządzenie okazało się sprawne Gwarant jest zobowiązany do poinformowania Klienta przed rozpoczęciem prac o płatnej naprawie i jej wysokości oraz o konieczności akceptacji przez Klienta jej kosztów.
 • Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę i odtwarzanie oprogramowania lub danych.
 • Klientowi zaleca się regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa oprogramowania i danych w celu zabezpieczenia ich przed utratą w wyniku uszkodzenia urządzenia.
 • Gwarant może odmówić wykonania usługi gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb umieszczonych na urządzeniach lub podzespołach wchodzących w jego skład, niekompletności urządzenia, dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian konstrukcyjnych, używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem oraz dokonania rekonfiguracji lub rozbudowy urządzenia przez nieupoważnione przez Gwaranta osoby.
 • Wymienione przez Gwaranta części oraz urządzenia stają się jego własnością.

 Wyłączenia z gwarancji

 • Gwarancja nie ma zastosowania do materiałów eksploatacyjnych (np.: głowic i wkładów drukujących do drukarek atramentowych, wielkoformatowych oraz laserowych, nośników do drukowania, nośników magnetycznych itp.) objętych odrębną gwarancją.
 • Gwarancja nie obejmuje oprogramowania, w tym również wewnętrznego oprogramowania urządzenia
 • Gwarancja nie obejmuje oprogramowania innych producentów, zainstalowanego w zakupionym urządzeniu lub dostarczonego wraz z nim. Warunki licencyjne na oprogramowanie innych producentów zostały określone przez tych producentów.
 • Gwarancja nie obejmuje również:
  • uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (uszkodzenie elektryczne, pożar, zalanie, powódź itp.),
  • uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas użytkowania sprzętu przez Klienta i wywołanych nimi wad,
  • uszkodzeń wynikających z instalacji i eksploatacji urządzenia w warunkach lub w sposób niezgodny ze specyfikacją producenta,
  • uszkodzeń powstałych z winy użytkownika,
  • modyfikacji lub serwisu przez firmę niebędącą uprawnionym  partnerem serwisowym Gwaranta,
  • używanie części zamiennych niedostarczonych przez Gwaranta,
  • czynności opisanych w instrukcji obsługi, które Klient  zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt,
  • uszkodzeń transportowych powstałych podczas transportu urządzenia do Serwisu Gwaranta przez Klienta  lub wybraną przez Klienta firmę kurierską,
  • uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania materiałów eksploatacyjnych nie zalecanych przez producenta lub Gwaranta (np. wielokrotnego wykorzystywania jednorazowych wkładów drukujących),
  • wadliwego działania urządzeń spowodowanego konfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanymi aplikacjami oraz wpływem wirusów komputerowych.

 Strefy realizacji GWARANCJI

Dla wybranych towarów, a szczególnie używanych urządzeń o gabarytach i masie wymuszającej serwisowanie urządzenia w miejscu instalacji, warunki realizacji gwarancji zależą od odległości do miejsca instalacji urządzenia od siedziby Firmy COPY-GRAF.

Ogólne informacje na temat zasad odpowiedzialności COPY-GRAF z tytułu udzielanej gwarancji dostępne są w punkcie Ogólne Warunki Gwarancji.

Firma COPY-GRAF informuje, że warunki realizowania roszczeń gwarancyjnych będą podzielone na dwie strefy. Jeśli w Karcie Towaru nie podano innych terminów, będą obowiązywać poniższe zasady.

1. STREFA A - teren województwa Podkarpackiego

- Okres gwarancji 24 miesiące - dotyczy urządzeń używanych o ile na Karcie Towaru nie umieszczono informacji o indywidualnych zasadach dotyczących oferowanego urządzenia. Podany okres nie ma zastosowania w przypadku urządzeń nowych oraz używanych, dla których zastosowanie mają odrębne zasady gwarancji udzielonej przez producenta.

- Podjęcie działań mających na celu usunięcie wady urządzenia, standardowo w terminie do 24 godzin roboczych, a w szczególnych przypadkach w terminie nie przekraczającym 72 godziny robocze, od momentu zgłoszenia awarii urządzenia podlegającego serwisowaniu w miejscu instalacji, bądź od momentu dostarczenia urządzenia do Serwisu Firmy COPY-GRAF.

2. STREFA B - teren Polski z wyłączeniem województwa Podkarpackiego

- Okres gwarancji 12 miesięcy - dotyczy urządzeń używanych o ile na Karcie Towaru nie umieszczono informacji o indywidualnych zasadach dotyczących oferowanego urządzenia. Podany okres nie ma zastosowania w przypadku urządzeń nowych oraz używanych, dla których zastosowanie mają odrębne zasady gwarancji udzielonej przez producenta.

- Podjęcie działań mających na celu usunięcie wady urządzenia, standardowo w terminie do 48 godzin roboczych, a w szczególnych przypadkach w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii urządzenia podlegającego serwisowaniu w miejscu instalacji, bądź od momentu dostarczenia urządzenia do Serwisu Firmy COPY-GRAF lub wskazanego serwisu Partnera Firmy COPY-GRAF.

Odpowiedzialność

Niniejsze przepisy mają zastosowanie we wszystkich przypadkach, gdy Gwarantem jest COPY-GRAF Grzegorz Sroka i Wspólnicy Sp. J. W przypadku gdy oferowane urządzenie posiada zewnętrzną Gwarancję Producenta lub Podmiotu nie związanego z COPY-GRAF Grzegorz Sroka i Wspólnicy Sp. J., realizacja roszczeń gwarancyjnych będzie odbywać się na zasadach jakie zostały przyjęte przez Producenta lub Podmiot nie związany z COPY-GRAF Grzegorz Sroka i Wspólnicy Sp. J. W tym przypadku COPY-GRAF Grzegorz Sroka i Wspólnicy Sp. J. nie bierze odpowiedzialności za sprawne i terminowe działanie sieci serwisowej w/w zewnętrznych Podmiotów. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl